Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24§:säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste on laadittu 25.5.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

 

NäönVuoksi Oy

Y-tunnus Y-2117084-2

Vuoksenniskantie 81

55800 Imatra

 

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on:

 

Tuulikki Saharinen

Kanava-aukio 4 as 7

55100 Imatra

puh.05-4734442

 

3.REKISTERIN NIMI

Asiakas-ja markkinointirekisteri,jäljempänä ”Rekisteri”.

 

4.REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvotteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa,markkinointiviestinnässä,uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa.

Teknisesti kerättyä tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan suunnittelussa,tuotekehityksessä,verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamisessa,mainonnan kohdentamisessa sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä,asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallentamiselle.

 

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallettaa nimi,osoite,puhelinnumero,sähköpostiosoite,tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Teknisesti kerätty tieto ei ole yksilöitävissä käyttäjään. Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite,sijaintimaa,sijaintikaupunki,verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta,käytetyn laitteen tiedot,käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot,selaimen tyyppi ja kieliasetukset,asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot,joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

 

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään,teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä.

 

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen.Rekisteröidylle ei voida luovuttaa tietoja sähköisesti.Tietoja voidaan luovuttaa vain ,jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten.

 

8.TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:N tai ETA:N ulkopuolelle.Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi.Mikäli tietoja siirretään,huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.Lisäksi siirron tulee olla henkilötietoijen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

 

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella,johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.Rekisterinpitäjä hallinnoi oikeuksia rekisteriin.Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä,jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.Rekisteritiedot on suojattu rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti.

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita,tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla,kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi.

 

10.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää,mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi,tietojen korjauttamiseksi tai jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Yhteydenoton yhteydessä mainittava,minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa,muuttaa tai mitä tietoa halutaan poistettavaksi.Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellsien,tarpeettoman,puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista/tai poistamista.Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa.

 

11.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan,kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa.Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.